بازدید از شعب اخذ رای | خبر معتبر
۴۰ شعبه اخذ رای در بخش لواسانات پیش بینی شده است ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
بخشدار لواسانات:

۴۰ شعبه اخذ رای در بخش لواسانات پیش بینی شده است

بخشدار لواسانات طی بازدید از شعب اخذ رای گفت: ۴۰ شعبه اخذ رای در بخش لواسانات پیش بینی شده است.