بازنگری | خبر معتبر
زیرساخت ضعیف اداری پیشوا نیازمند بازنگری و ارتقا است ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
فرمادار پیشوا:

زیرساخت ضعیف اداری پیشوا نیازمند بازنگری و ارتقا است

فرماندار پیشوا گفت: به منظور تقویت ساختار اداری شهرستان، نیازمند بازنگری در ساختار و چارت اداری هستیم.