بازگرداندن مفسدان | خبر معتبر
دستور آیت‌الله رئیسی برای بازگرداندن مفسدان متواری به کشور ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دستور آیت‌الله رئیسی برای بازگرداندن مفسدان متواری به کشور

رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای پیگیری بازگرداندن مفسدان متواری به کشور دستور داد.