دادستان نظامی استان تهران | خبر معتبر
دادستان نظامی استان تهران دستور بررسی موضوع اردوگاه عسگرآباد را صادر کرد ۱۲ دی ۱۳۹۹
به دنبال انتشار فیلمی در فضای مجازی،

دادستان نظامی استان تهران دستور بررسی موضوع اردوگاه عسگرآباد را صادر کرد

به دنبال انتشار فیلمی در فضای مجازی از اردوگاه عسگرآباد ورامین و برخورد یک مأمور ناجا با خانم تبعه کشور افغانستان‌، دستور دادستان نظامی استان تهران دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.