روحانی رییس جمهور | خبر معتبر
تصمیم گیری درباره شهرهای مسافرپذیر ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
نوروز ۱۴۰۰؛

تصمیم گیری درباره شهرهای مسافرپذیر

وزیر بهداشت در اظهار نظر جدیدی مخالفت خود را با سفرهای نوروزی اعلام کرد.