روستاهای رودهن | خبر معتبر
عمده مشکلات حوزه روستایی بخش رودهن تعارضات بین عرصه‌های منابع طبیعی و مستثنیات است ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
بخشدار:

عمده مشکلات حوزه روستایی بخش رودهن تعارضات بین عرصه‌های منابع طبیعی و مستثنیات است

بخشدار رودهن از عمده مشکلات حوزه روستایی بخش رودهن تعارضات بین عرصه‌های منابع طبیعی و مستثنیات دانست.