شناسنامه ایرانی فرزند افغانی | خبر معتبر
اولین شناسنامه فرزند ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در تهران صادر شد ۲۴ آبان ۱۳۹۹
صبح امروز،

اولین شناسنامه فرزند ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در تهران صادر شد

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از صدور و تحویل اولین شناسنامه فرزند ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در استان تهران خبر داد.