شهرداری حسن آباد | خبر معتبر
دلایل تأخیر استانداری تهران در تأیید شهردار حسن‌آباد چه بود؟ ۰۳ دی ۱۳۹۹
با گذشت ۶ ماه،

دلایل تأخیر استانداری تهران در تأیید شهردار حسن‌آباد چه بود؟

سکونت شهردار هر شهری در شهر محل خدمتش جزو الزامات قانونی است اما متأسفانه این الزام قانونی در اکثر شهرهای استان تهران آن طور که باید رعایت نمی‌شود؛ مسؤول مستقیم نظارت و پیگیری سکونت هر شهردار، اعضای شورای شهر آن شهر هستند و بعضاً مشاهده شده که چشم پوشی‌هایی بابت اجرای این قانون انجام می‌گیرد.