شهرداری قلعه نو | خبر معتبر
اولین شهردار قلعه نو منصوب گردید ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

اولین شهردار قلعه نو منصوب گردید

امید محمودی به عنوان اولین شهردار شهر تازه تأسیس قلعه نو انتخاب شد.