شهردار شریف اباد | خبر معتبر
با ارتقا درجه شهرداری سرانه خدمت و توسعه افزایش می یابد ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
شهردار شریف آباد:

با ارتقا درجه شهرداری سرانه خدمت و توسعه افزایش می یابد

شهردار شریف آباد:از استاندار تهران که جانشین شورای اسلامی شهر می باشند درخواست ارتقاء درجه شهرداری شریف آباد را داریم