شهردر پردیس | خبر معتبر
نبود مرکز دپوی تجهیزات ستاد بحران را دچار چالش می کند ۲۶ آذر ۱۳۹۹
شهردار پردیس:

نبود مرکز دپوی تجهیزات ستاد بحران را دچار چالش می کند

شهردار پردیس گفت: فقدان مرکز دپوی تجهیزات مهم ترین کاستی ستاد بحران پردیس است.