شهرری. مدیر جهاد کشاورزی. جبرییل برادری. گلخانه. کشاورزی. | خبر معتبر
رشد ۳۵۰ درصدی احداث گلخانه در شهرستان ری ۲۴ تیر ۱۳۹۹
مدیر جهاد کشاورز شهرستان ری؛

رشد ۳۵۰ درصدی احداث گلخانه در شهرستان ری

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون هفت هکتار گلخانه در این شهرستان احداث شده است، گفت: احداث گلخانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه ونیم برابر افزایش یافته است.