شهرسالم و بهداشتی | خبر معتبر
از مهمترین آیتم های داشتن شهر سالم و بهداشتی مدیریت پسماند است ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
شهردار فرون آباد؛

از مهمترین آیتم های داشتن شهر سالم و بهداشتی مدیریت پسماند است

شهردار فرون آباد گفت: از مهمترین آیتم های داشتن شهر سالم و بهداشتی رعایت مدیریت پسماند می باشد که بهترین روش برای رعایت بهداشت عمومی در شهر آموزش و فرهنگ سازی است.