شهرستان دنا | خبر معتبر
۰۵ اسفند ۱۳۹۹

سازمان نظام پزشکی برای همراهی کادر درمان با زلزله زدگان دنا از ریاست جمهوری برای بسیج امکانات جهت کمک به زلزله زدگان کمک خواستند.