شهروند | خبر معتبر
ترکیدن اسید در صورت پاکبان تهرانی ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

ترکیدن اسید در صورت پاکبان تهرانی

بی توجهی یک شهروند صورت و دید یک پاکبان زحمت کش تهرانی را گرفت.