شهرک صنعتی استان تهران | خبر معتبر
ایجاد ۱۰۰هزار فرصت شغلی در تهران با تامین زیرساخت شهرک های صنعتی ۲۵ تیر ۱۳۹۹
ترکی:

ایجاد ۱۰۰هزار فرصت شغلی در تهران با تامین زیرساخت شهرک های صنعتی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین زیرساخت شهرک های صنعتی ۱۰۰هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد می کند.