شهر صنعتی فرون آباد | خبر معتبر
توسعه و آبادانی شهر فرون آباد نتیجه همکاری و تعامل اعضای شورای شهر با مدیریت شهری ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
شهردار:

توسعه و آبادانی شهر فرون آباد نتیجه همکاری و تعامل اعضای شورای شهر با مدیریت شهری

شهردار فرون آباد توسعه و آباداني شهر را نتيجه همكاري و تعامل همه جانبه اعضای شوراي شهر با مجموعه مدیریت شهری دانست.