شهر و روستا | خبر معتبر
خدمات بنیاد مسکن استان تهران تشریح شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در گفتگو با خبر معتبر:

خدمات بنیاد مسکن استان تهران تشریح شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان همزمان با دهه حساب ۱۰۰( ۲۱ الی ۳۱ فروردین ماه) سالروز فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس حساب ۱۰۰ و تشکیل بنیاد مسکن دستاوردهای این نهاد در استان تهران را تشریح کرد.