شورای آبسرد | خبر معتبر
تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد با اعتبار ۲٫۵ میلیارد تومانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد با اعتبار ۲٫۵ میلیارد تومانی

شهردار آبسرد از تکمیل سوله مدیریت بحران با اعتبار 2.5 میلیارد تومانی و اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 جهت احداث آرامستان در اراضی لومسار شهر آبسرد خبر داد.