شورای حفظ حقوق بیت المال | خبر معتبر
۵ هزار بنای غیرمجاز در تهران ساخته شده است ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کل دادگستری استان تهران؛

۵ هزار بنای غیرمجاز در تهران ساخته شده است

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار بنای غیر مجاز در تهران ساخته شده است.

ضرورت اجرای قانون بدون تبعیض/صیانت از اراضی ملی جزو حقوق مردم است ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
رئیس قوۀ قضائیه؛

ضرورت اجرای قانون بدون تبعیض/صیانت از اراضی ملی جزو حقوق مردم است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون باید بدون تبعیض اجرا شود گفت: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی جزو حقوق مردم است.