شورای مشورتی ایثارگران | خبر معتبر
جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان ورامین برگزار شد ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
به ریاست فرماندار ورامین ؛

جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان ورامین برگزار شد

جلسۀ شورای مشورتی ایثارران شهرستان ورامین به ریاست و میزبانی فرماندار برگزار شد.