شیر شتر | خبر معتبر
بیماران دیابتی شیر شتر بخورند ۲۹ آذر ۱۳۹۹
خبر معتبر بررسی می کند،

بیماران دیابتی شیر شتر بخورند

در تحقیقات مشخص شده که شیر شتر خواص بسیاری از جمله خواصی مشابه انسولین برای دیابتی‌ها دارد؛ حال که خراسان جنوبی خاستگاه پرورش شتر است، می‌توان از این خواص برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر استفاده کرد.