صنایع تبدیلی | خبر معتبر
فقدان صنایع تبدیلی در ورامین تحول اقتصادی شهر را دچار مشکل می کند ۲۹ تیر ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

فقدان صنایع تبدیلی در ورامین تحول اقتصادی شهر را دچار مشکل می کند

امام جمعه موقت ورامین گفت: فقدان صنایع تبدیلی در ورامین تحول اقتصادی شهر را دچار مشکل می کند.