صنعت بیمه | خبر معتبر
صنعت بیمه؛از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد رفتاری ۱۳ آبان ۱۳۹۹
یادداشت؛

صنعت بیمه؛از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد رفتاری

طبق نظریه اقتصاد سنتی یا اقتصاد کلاسیک، بیمه گذار همیشه در جستجوی سودمندی بیشتر است و بر همین اساس تصمیم می گیرد. اما امروزه مشخص شده است که انگیزه خرید بیمه فقط مبتنی بر ریسک پذیری ، اندازه خسارت احتمالی ، احتمال خسارت ، قیمت پوشش بیمه و محدودیت های بودجه نیست. در حقیقت ، افراد غالباً تحت تأثیر فرآیندهای شناختی و عاطفی و رفتاری قرار می گیرند و تصمیم می گیرند. از این رو صنعت بیمه به سرعت به یکی از صنایع پیشرو در دنیای مالی تبدیل شده است. فرآیندهای در حال انجام در این بازار بسیار پیچیده است و رفتار شرکت کنندگان در بازار بیمه توسط چندین مدل اقتصادی توصیف شده است.