طرح های تشویقی | خبر معتبر
اجرای طرح های تشویقی در بافت فرسوده شهر فرون آباد ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
شهردار فرون آباد خبر داد؛

اجرای طرح های تشویقی در بافت فرسوده شهر فرون آباد

شهردار فرون آباد از اجرای طرح های تشویقی جهت نوسازی بافت فرسوده شهری خبر داد.