طرح های روستایی بنیاد برکت | خبر معتبر
ایجاد ۲۴۰ هزار شغل طی۲سال اخیر با اجرای طرح های روستایی بنیادبرکت ۲۷ آذر ۱۳۹۹
مدیرعامل بنیاد برکت:

ایجاد ۲۴۰ هزار شغل طی۲سال اخیر با اجرای طرح های روستایی بنیادبرکت

مدیرعامل بنیاد برکت از ایجاد ۲۴۰ هزار شغل طی دو سال اخیر با اجرای طرح های روستایی این بنیاد خبر داد و گفت: اکنون در بیش از ۱۰۰ روستای نمونه کشور بیکاری به صفر رسیده است.