ظاهری اداره حفاظت محیط زیست | خبر معتبر
پایش و نمونه برداری از صنایع بزرگ قرچک ۱۴ مهر ۱۳۹۹
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قرچک:

پایش و نمونه برداری از صنایع بزرگ قرچک

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از گشت و پایش و نمونه برداری صنایع بزرگ قرچک خبر داد.