عاشقی | خبر معتبر
تصویب بودجه ۸۵ میلیارد تومانی شهرداری رودهن در سال ۹۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس شورای شهر رودهن خبر داد:

تصویب بودجه ۸۵ میلیارد تومانی شهرداری رودهن در سال ۹۹

رئیس شورای شهر رودهن از اختصاص بودجۀ ۸۵ میلیارد تومانی به شهرداری این شهر خبر داد