عبدالرضا چراغلی | خبر معتبر
ساخت و ساز غیر مجاز خط قرمز شهرداران باشد ۲۴ آذر ۱۳۹۹
معاون استاندار:

ساخت و ساز غیر مجاز خط قرمز شهرداران باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه خط قرمز ما در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز قانون است گفت: مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز اولویت شهرداران باشد.