عذرخواهی فتاح | خبر معتبر
عذرخواهی و طلب حلالیت می کنم ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
رئیس بنیاد مستضعفان:

عذرخواهی و طلب حلالیت می کنم

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان توضیحاتی در خصوص حواشی برنامه نگاه‌یک از افرادی که در این برنامه نام آن‌ها را برده بود، بویژه حداد عادل عذرخواهی و طلب حلالیت کرد.