عضو انجمن قطعه‌سازان | خبر معتبر
۸۰ درصد افزایش قیمت خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
عضو انجمن قطعه‌سازان:

۸۰ درصد افزایش قیمت خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است

عضو انجمن قطعه‌سازان گفت: ۸۰ درصد قیمت نهایی خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است از این رو برای کاهش قیمت خودرو، باید نرخ مواد اولیه کاهش یابد.