عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا | خبر معتبر
سفر های نوروزی با چاشنی کرونای انگلیسی ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
سفر نروید؛

سفر های نوروزی با چاشنی کرونای انگلیسی

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: کرونای انگلیسی در ایران شیوع پیدا کرده و استان های زیادی را درگیر خود کرده است.