علیرضا صادقی | خبر معتبر
۹ مرکز ضایعات غیرمجاز جمع آوری شد ۰۷ دی ۱۳۹۹
بخشدار قلعه نو:

۹ مرکز ضایعات غیرمجاز جمع آوری شد

بخشدار قلعه‌نو از جمع‌آوری ۹ مرکز ضایعات غیرمجاز در روستای فیروزآباد خبر داد.