علیرضا فرجی | خبر معتبر
پشت پرده واگذاری تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی ۱۲ دی ۱۳۹۹
خبر معتبر بررسی می کند،

پشت پرده واگذاری تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی

پس از گذشت ۱۷ سال از فروش تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی، اسناد و مدارک بدست آمده نشان از شبهات در واگذاری تصفیه خانه قند ورامین دارد.