علیکایی آبفا | خبر معتبر
اجرای عملیات اصلاح شبکه آب رسانی در شهرستان ورامین ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

اجرای عملیات اصلاح شبکه آب رسانی در شهرستان ورامین

مدیر آبفای شهرستان ورامین :با توجه به فرسودگی خطوط آب رسانی در برخی از مناطق شهری،عملیات اصلاح و نوسازی شبکه توزیع با هدف مدیریت مصرف،جلوگیری از تلفات آب،کاهش حوادث،زون بندی شبکه،تنظیم و تثبیت فشار و در نهایت جلب رضایت مشترکین انجام شد.