عمر کرونا چقدر است | خبر معتبر
کرونا حداقل ده سال با ما خواهد بود ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت:

کرونا حداقل ده سال با ما خواهد بود

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، گفت: کرونا حداقل ۱۰ سال با ما بوده و باید زندگی و کار کردن همراه با کرونا را تجربه کنیم.