عملکرد اداره ورزش | خبر معتبر
پیشرفت چشمگیر شهرستان ملارد در عرصه ورزش/ عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد در یک نگاه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

پیشرفت چشمگیر شهرستان ملارد در عرصه ورزش/ عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد در یک نگاه

اداره ورزش وجوانان شهرستان ملارد یگانه متولی ورزش جوانان وایجاد زمینه های رشد وجذب جوانان و اقشار مختلف شهرستان به امر ورزشهای تخصصی و همگانی خوانده می شود.