"غلامعلی محمدی بیدختی" مدیر امور منابع آب شمیرانات | خبر معتبر
رفع تصرف حدود ۲۰هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه در منطقه شورکاب و چناربن ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
مدیر امور منابع آب شمیرانات:

رفع تصرف حدود ۲۰هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه در منطقه شورکاب و چناربن

مدیر امور منابع آب شمیرانات از رفع تصرف حدود 20هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه در منطقه شورکاب و چناربن لواسان دربخش لواسانات و رودبار قصران خبر داد.