فاطمه تاجیک | خبر معتبر
سیر صعودی آمار مراجعه، بستری و مرگ بیماران کرونایی در اسلامشهر ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
رئیس شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر خبر داد؛

سیر صعودی آمار مراجعه، بستری و مرگ بیماران کرونایی در اسلامشهر

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر گفت: سیر صعودی با شیب تندی در بستری، مرگ و مراجعه سرپایی بیماران کرونایی به مراکز درمانی اسلامشهر در حال افزایش است.