فاطمه فکوریان | خبر معتبر
بخشدار مرکزی ری استعفاء داد ۱۵ آبان ۱۳۹۹
امروز،

بخشدار مرکزی ری استعفاء داد

فاطمه فکوریان بخشدار مرکزی ری از سمت خود استعفاء داد.