فدراسیون بین المللی ورزش زنان | خبر معتبر
در حال حاضر ورزش زنان ایران ٨٨ کرسی بین المللی در اختیار دارد ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
معاون امور بانوان وزارت ورزش بانوان:

در حال حاضر ورزش زنان ایران ٨٨ کرسی بین المللی در اختیار دارد

معاون امور بانوان وزارت ورزش بانوان تاکید کرد: به نتایج بانوان در توکیو امیدوار است.