فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مه ولات | خبر معتبر
دستگیری اشرار نزاع دسته جمعی در خراسان رضوی ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
دستگیر شدند؛

دستگیری اشرار نزاع دسته جمعی در خراسان رضوی

درپی نزاع دسته جمعی و ایجاد مزاحمت، ۳ نفر از اشرار خیابانی شهرستان مه ولات در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.