فرماندۀ انتظامی قرچک | خبر معتبر
دستگیری سارقان کیف قاپ در قرچک ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فرماندۀ انتظامی قرچک خبر داد؛

دستگیری سارقان کیف قاپ در قرچک

فرمانده انتظامي شهرستان قرچک از دستگیری سارقان کیف قاپ با 6 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.