فضاهای ورزشی | خبر معتبر
گسترش فضاهای ورزشی روستایی در دستور کار بخشداری قرار گرفته است ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
بخشدار جلیل آباد؛

گسترش فضاهای ورزشی روستایی در دستور کار بخشداری قرار گرفته است

با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا توسعه اماکن ورزشی بخش جلیل آباد بزودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.