فعال کارگری | خبر معتبر
خاموش شدن چراغ قدیمی ترین تصفیه خانه قند کشور/بیکاری ۵۰۰ کارگر ورامینی! ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گزارشی از تعطیلی کارخانه ای با ۸۰ سال قدمت،

خاموش شدن چراغ قدیمی ترین تصفیه خانه قند کشور/بیکاری ۵۰۰ کارگر ورامینی!

اشتغال در جوامع بشری بعنوان مهمترین رکن محسوب میگردد؛ چراکه فعالیت اقتصادی مناسب علاوه بر رشد یک منطقه شرایط ایده آل را برای فرد یا یک خانواده به همراه خواهد داشت.