قاسمی بخشدار جلیل آباد | خبر معتبر
ارتقاء جلیل آباد از روستا به شهر ۱۷ تیر ۱۳۹۹
با موافقت وزیر کشور صورت پذیرفت؛

ارتقاء جلیل آباد از روستا به شهر

با موافقت وزیر کشور روستای جلیل آباد تبدیل به شهر می شود.