قانون مطبوعات | خبر معتبر
تأیید صحت انتخابات توسط وزارت ارشاد با نظارت مستمر پلیس فتا، مرکز ماهر و قوه قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
هجدهمین انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت،

تأیید صحت انتخابات توسط وزارت ارشاد با نظارت مستمر پلیس فتا، مرکز ماهر و قوه قضائیه

گزارش مرحله اول هجدهمین دوره تعیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شد و طی آن وزارت ارشاد با تأکید بر صحت انتخابات، از نظارت مستمر پلیس فتا، مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران، و معاونت حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارتخانه به همراه نماینده قوه قضائیه در کنار مجریان، در مراحل پیش و حین انتخابات تا اعلام نتایج نهایی خبر داد.