قانون ۷۰ بیمه تامین اجتماعی | خبر معتبر
سه حالت از کار افتادگی بیمه شدگان ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛

سه حالت از کار افتادگی بیمه شدگان

سازمان تامین اجتماعی سه حالت برای از کار افتادگی بیمه شدگان اعلام کرد.