قمی شورای شهر پیشوا | خبر معتبر
بهسازی تابلوهای خیابانها و معابر سطح شهر پیشوا/نام شهدا زیبنده شهر پیشواست ۱۳ تیر ۱۳۹۹

بهسازی تابلوهای خیابانها و معابر سطح شهر پیشوا/نام شهدا زیبنده شهر پیشواست

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا:هویت بخشیدن شهری را براساس اولویت نامگذاری به نام شهدا می دانیم.