قیمت مصوب مرغ | خبر معتبر
توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور ۰۷ آذر ۱۳۹۹
با قیمت مصوب،

توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور

برای تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر شد، شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری اتاق اصناف ایران، نسبت به توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور با قیمت مصوب اقدام کنند.